CZAS NA ROWER

  • Sharebar

NA PIKNIK ZAPRASZA KOMANDOR ANDRZEJ WERBACHOWSKI

ZGŁOSZENIA DRUŻYN do 25 sierpnia :

kom. 606.38.55.77. lub email: stowarzyszenie@kuklowka.info.pl

  BEZPŁATNA LOTERIA DLA UCZESTNIKÓW - KAŻDY LOS WYGRYWA !!!  

PYTANIA do tegorocznego pikniku w czytaj dalej.

Pytania na V Rodzinny Piknik Rowerowy pod hasłem „Na królewskim szlaku.”
03 września 2016r (sobota), start: godzina 10:00

 

1. Pierwszy historyczny władca Polski, pogański książę Mieszko wraz z całym ludem zdecydował się przyjąć chrzest. Datę chrztu uznaje się za początek państwa polskiego. W obawie o własną niezależność książę przyjął chrześcijaństwo z rąk Czechów (a nie Niemców). Pojął także za żonę czeską księżniczkę Dobrawę. Nawiązał kontakty z papiestwem i otworzył  kraj na kulturę i cywilizację zachodnią. Uważany jest za twórcę podstaw gospodarczych, a także organizacji terytorialnej i wojskowej państwa.

W którym roku miał miejsce chrzest Polski?

a)  w 1025               b)w 966                       c) w 968

2. Bolesław Chrobry,  pierwszy koronowany władca Polski, swój przydomek zawdzięcza swojej odwadze, dzielności i waleczności. Uznany za władcę ambitnego i skutecznie realizującego swoje plany. W uznaniu dla tych cech cesarz niemiecki Otton III dokonał symbolicznej koronacji władcy ofiarując mu diadem i włócznię św. Maurycego, insygnia suwerennej władzy. Jednak właściwy akt koronacji nastąpił w 1025 roku, krótko przed śmiercią króla. Gdzie odbyła się koronacja Bolesława Chrobrego?

  1. w Krakowie                  b) w Gnieźnie               c) w Białymstoku

3.Kazimierz Odnowiciel, w dzieciństwie  oddany przez ojca Mieszka II  do zakonu ,po jego śmierci zwolniony ze ślubów zakonnych, powrócił do kraju, by przejąć władzę. Nie było to jednak łatwe. Czesi dokonali najazdu na Polskę, zniszczyli katedrę w Gnieźnie i skradzione zostały relikwie św. Wojciecha. Kazimierz dzięki wsparciu cesarza niemieckiego i księcia ruskiego Jarosława opanował Wielkopolskę, Małopolskę oraz odzyskał Śląsk. Odbudował struktury państwa, fundował kościoły i klasztory. Tym zabiegom zawdzięcza miano Odnowiciela. Po zniszczeniu Gniezna przez Czechów przeniósł  stolicę do innego miasta.

Gdzie od 1039 roku mieściła się stolica Polski?

a)  w Krakowie                         b) w Warszawie                       c) w Częstochowie

4.Kontynuując dzieło ojca, Kazimierza Odnowiciela, Bolesław Śmiały odbudował katedrę
w Gnieźnie, ufundował dwa opactwa benedyktyńskie. Sukcesem zakończyła się też wyprawa kijowska w celu zabezpieczenia wpływów polskich na ziemiach ruskich. Jednak w czasie trawających rok działań wojennych w kraju doszło do wystapień przeciwko monarsze. Miały miejsce także bunty ludności nie mogacej podołać narzuconym przez króla ciężarom i powinnościom wobec państwa. Surowe kary wymierzone przez króla doprowadziły do wystapienia przeciwko niemu biskupa krakowskiego, który stał się
w opinii powszechnej obrońcą społeczeństwa wobec władzy monarchy. Biskupa oskarżono jednak o zdradę i skazano na śmierć. Jego śmierć  doprowadziła do buntu przeciwko królowi, który musiał uciekać na Węgry, gdzie zmarł w tajemniczych okolicznościach. Król Bolesław został uznany za okrutnika i zbrodniarza wbrew licznym czynom, którymi zasłużył się dla kraju. W 1254 roku biskup ze Szczepanowa został ogłoszony świętym.

Jak nazywał się ten biskup?

a) Wojciech                 b) Stanisław                 c) Makary

 5.Bolesław Krzywousty, swój przydomek zawdzięczał deformacji czaszki, która spowodowała niesymetryczny układ mięśni twarzy. Od młodości wyróżniał się męstwem  i niezwykłą odwagą na polu bitwy. Wśród zasług  wymienić należy zapewnienie państwu polskiemu dostępu do Bałtyku. Krzywousty postanowił podzielić państwo pomiędzy swoich potomków z dwóch małżeństw, wprowadzając także zasadę senioratu (zwierzchnictwa starszego brata nad młodszymi). Ogłoszony w 1138 roku testament władcy nie uchronił Polski przed wojną domową.

Jak nazywał się ten rozpad państwa polskiego ?

a)  rozbicie dzielnicowe                       b) trójpodział              c) asymetria

6.Władysław, pierworodny syn Bolesława Krzywoustego, od dzieciństwa był przygotowywany do rządzenia państwem. Gdy obejmował rządy jako senior miał niemal pełnię władzy. Jednak zdaniem kronikarza Wincentego Kadłubka, pod wpływem żony , postanowił pozbawić władzy swoich braci na rzecz swoich potomków. Po śmierci matki , pojmał krewnego, który przeszedł na stronę braci, kazał go oślepić, pozbawić języka
i zająć jego majątek. Ta okrutna kara spowodowała wzrost niechęci do króla. Drugim wydarzeniem niepomyślnym dla króla była przegrana oblężenia Poznania, gdzie liczył na pokonanie swoich braci. Opuszczony przez przyjaciół, obłożony klątwą kościelną wyjechał z Polski do Niemiec, skąd nigdy nie powrócił. Stąd wywodzi się jego przydomek.

Jaki brzmi ten przydomek?

a) Wygnaniec               b)  Tułacz                    c) Obieżyświat

7.Mieszko Stary swój przydomek uzyskał późno. Żył 80 lat, co na owe czasy było niezwykłe. Jako kolejny syn Bolesława Krzywoustego objął dzielnicę wielkopolską, której ośrodkiem był Poznań.  Dążył do zjednoczenia ziem polskich. Był władcą energicznym, ale jednocześnie bardzo surowym, co wywołało bunt poddanych. Za sprawą biskupa krakowskiego został wygnany z tronu senioralnego w Krakowie, który wprawdzie odzyskał, ale niechęci panów małopolskich nie pokonał. To za czasów Mieszka Starego został rozpropagowany kult świętego Wojciecha. Przykładem tego są odlane z brązu drzwi w katedrze z osiemnastoma płaskorzeźbami przedstawiającymi żywot świętego i jego męczeńską śmierć w czasie misji w kraju Prusów.

Jak nazywają się te drzwi, nazwane od miejsca katedry?

a)  krakowskie              b) gnieźnieńskie                       c) poznańskie

8.Kazimierz Sprawiedliwy, najmłodszy syn Bolesława Krzywoustego, początkowo rządził w księstwie sandomierskim na dworze w Wiślicy. Jego rządy w Małopolsce zjednały mu przychylność możnowładców, duchownych i świeckich. Dzięki temu Kazimierz opanował Kraków, łamiąc zasadę senioratu, a z czasem rządził pozostałymi ziemiami. Swój przydomek zawdzięcza działalności prawodawczej. Fundował klasztory, przyczynił się do wzmocnienia pozycji kościoła w Polsce.  Ufundował kolegiatę pod wezwaniem świętego , którego relikwie znajdują się  w Krakowie i który jest patronem tego miasta.

Jaki to święty ?

a) św. Florian               b) św. Kazimierz                      c) św. Łukasz

9.Konrad Mazowiecki, wnuk Bolesława Krzywoustego, rządził na Kujawach i Mazowszu , stąd jego przydomek.
Od początku panowania największym zmartwieniem władcy były napady pogańskich plemion z Prus. W 1226 roku Konrad sprowadził na nasze ziemie rycerzy Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego
w Jerozolimie. Nadał im w lenno ziemię chełmińską nakazując walkę z poganami. Tereny zajęte w czasie wojny miały być włączone do dzielnicy mazowieckiej. Zakon dopuścił się jednak fałszerstwa dokumentu, zagarniając lenno i zdobycze pruskie, tym samym tworząc własne państwo. W przeciwieństwie do Węgrów, którzy widząc nieuczciwość zakonników przegnali ich ze swoich ziem, Polacy zachowali bierność co przyniosło opłakane skutki.
O jakim zakonie jest mowa?

a) o Luteranach                       b) o Krzyżakach                      c) o Wikingach

10.Władysław, wnuk Konrada Mazowieckiego, ze względu na swój niewielki wzrost zwany Łokietkiem (w dawnej Polsce jednostką miary był łokieć). Panowanie króla to walka o scalenie ziem polskich, wojny z Krzyżakami
i czeskimi Przemyślidami, pretendentami do tronu polskiego. Ostatnią  zbrojną rozprawą z zakonem krzyżackim była decydująca bitwa pod Płowcami, gdzie polskie rycerstwo odniosło przede wszystkim moralne zwycięstwo nad zakonem. Władysław Łokietek został koronowany na króla  w 1320 roku. Po raz pierwszy koronacja odbyła się
w katedrze wawelskiej w  Krakowie i po raz pierwszy użyto do niej  polskiego miecza koronacyjnego.

Jak nazywał się ten miecz?

a) Szczerbiec              b) Excalibur                c) Miecz koronacyjny

11. Kazimierz Wielki, syn Władysława Łokietka. Największym wyzwaniem dla króla było zabezpieczenie spokoju na wszystkich granicach państwa, nawet za cenę rezygnacji do niektórych ziem polskich oraz zapewnienie warunków dla rozwoju gospodarki i handlu. Król z sukcesem prowadził politykę międzynarodową, miał zasługi
w budownictwie i obronności, naprawie pieniądza, uporządkowaniu prawa oraz usprawnieniu pracy sądów. Mówiono o królu często, że „zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”, zbudował wiele miast i wsi min. krakowski Kazimierz. Władca założył Akademię Krakowską, drugi po praskim uniwersytet w środkowej Europie. Za życia król był nazwany Wielkim. Zmarł nie doczekawszy się męskiego potomka i na nim wygasła główna linia dynastii piastowskiej. Polska za czasów Kazimierza Wielkiego była monarchią stanową. Na jej czele stał król, dalej trzy stany duchowieństwo, rycerstwo-szlachta i mieszczaństwo. Najniższym i najliczniejszym był stan kmiecy. Sprawiedliwe prawo i ograniczenie samowoli urzędników było dla króla bardzo ważne. Dlatego przylgnęło do niego określenie.

Jakie to określenie?

a) „kmiecego króla”                  b) „króla chłopów”                    c) „swojski król”

12.Jadwiga,lata młodości spędziła na dworze ojca ,Ludwika Węgierskiego. Miała 12 lat kiedy została ukoronowana na króla Polski. Usilne zabiegi możnych małopolskich spowodowały poślubienie królowej przez księcia litewskiego Jagiełłę. Królowa miała talent dyplomatyczny. Biorąc udział w rokowaniach z Krzyżakami, pełniła rolę pani wawelskiego dworu. Przestrzegała zasad wiary, wiele czasu spędzała na modlitwie, potrzebującym okazywała wspaniałomyślność i hojność. Już za życia była podziwiana i otaczana czcią. Po 580 latach papież wyniósł Jadwigę na ołtarze ogłaszając błogosławioną.

Który z papieży to ogłosił?

a) Jan Paweł II                        b) Jan XXIII               c) Franciszek

13.Władysław Jagiełło zanim przyjął chrzest i imię Władysława był, ostatnim pogańskim władcą w Europie. Małżeństwo z królową Jadwigą i koronacja na króla Polski, zobowiązywała go do chrystianizacji Litwy,
co nastąpiło w 1387 roku. W obliczu zagrożenia krzyżackiego król przygotowywał się do starcia. 15 lipca 1410 roku bitwa na polach grunwaldzkich przyniosła zwycięstwo połączonym siłom Polaków i Litwinów. Sukces ten nie został jednak w pełni wykorzystany. Po bitwie wojska polskie dotarły pod Malbork, ale go nie zdobyły. Pokój toruński po niej zawarty nie przyniósł Polsce  zwrotu zagarniętych przez Krzyżaków ziem, odzyskania przede wszystkim Pomorza Gdańskiego. Król szukał sprawiedliwości na soborze w Konstancji. W delegacji polskiej byli min. : arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski Mikołaj Trąba, rycerz Zawisza Czarny oraz rektor Akademii Krakowskiej.

Jak nazywał się ten rektor?

a) Paweł Włodkowic                 b) Jakub ze Żnina                   c) Jan z Młotkowa

14.Zygmunt Stary, koronowany na Wawelu w 1507 roku miał czterdzieści lat. Za jego panowania miała miejsce ostatnia wojna polsko-krzyżacka zakończona traktatem pokojowym i hołdem pruskim, rozejm z Moskwą i traktat pokojowy z sułtanem Sulejmanem. Za życia króla przeprowadzono reformy skarbowe i wojskowe. Król przejawił szczególną troskę o Zamek Królewski na Wawelu. Uczynił go godną siedzibą monarszą w Europie, perłą architektury renesansowej w  Polsce. Drugą małżonką króla była księżniczka Bona Sforza. Nie stroniła
od polityki, doprowadziła do koronacji swojego dziesięcioletniego syna Zygmunta Augusta. To pierwszy i ostatni przypadek w dziejach ukoronowania następcy tronu jeszcze za życia ojca. Od tego momentu król  otrzymał przydomek Stary. Monarcha zmarł w wieku 81 lat i został pochowany  na Wawelu .

Jak nazywa się miejsce pochówku króla, a później jego syna ?

a)  Kaplica Zygmuntowska                    b) Arkadia                   c) Kwiat Lotosu

15.Zygmunt  August, jedyny syn Zygmunta Starego. Początkowo sprawował rządy na Litwie, później w Królestwie Polskim. Dbał o obronność państwa, zabezpieczenie granic, utrzymanie wojska. Doprowadził do powstania nowej unii polsko-litewskiej jako Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Zasługą Zygmunta Augusta jest określenie Polski jako państwa „bez stosów” i tolerancji religijnej. Król zwykł mawiać „nie jestem królem Waszych sumień”.
Po śmierci pierwszej żony Elżbiety Austriaczki los złączył króla z wdową po Stanisławie Gasztołdzie. Wielką miłość i małżeństwo przerwała choroba i śmierć królowej. Pogrążony w bólu monarcha osobiście odprowadził ciało zmarłej do Wilna. Jak nazywała się ta królowa?

a) Barbara Radziwiłłówna                     b) Barbara Zapolya                  c) Barbara Stara

16.Anna Jagiellonka i Stefan Batory. Podczas elekcji w 1575 roku królem szlachta wybrała Annę Jagiellonkę, córkę Zygmunta Starego i Bony Sforzy . Stefana Batorego wyznaczono na jej męża. Elekcja okazała się szczęśliwa. Nowy król dał się poznać jako energiczny władca i doskonały wódź. W swoich poczynaniach kierował się interesem Polski. Całość polityki wewnętrznej oparł na średniej szlachcie. Jej przywódcą był mianowany przez króla kanclerz i hetman wielki koronny. Hetman był bliskim współpracownikiem króla. Dążył do umocnienia władzy króla, potrafił dbać o polską rację stanu, a jednocześnie pozyskać zaufanie szlachty.

Jak nazywał się ten hetman?

a) Stefan Żółkiewski                b) Jan Zamoyski                      c) Adam Czartoryski

17.Zygmunt III Waza, wychowany na dworze szwedzkim, w Polsce czuł się obco. Jego problemy wynikały z tego, że władca  nie rozumiał polskiej racji stanu, kierując się interesem dynastycznym albo religijnym. Za swoją ojczyznę uważał Szwecję, dbał tam o sprawy dynastii Wazów. W 1596 roku przeniósł stolicę z Krakowa do położonej w centrum Rzeczpospolitej Warszawy, bowiem z nowego miasta stołecznego mógł lepiej kontrolować przebieg spraw polskich i szwedzkich. Problem tronu ojczystego doprowadził do wojen polsko-szwedzkich (bitwy pod Kircholmem i Oliwą), ich wynik był korzystny dla Szwecji, a nie Rzeczpospolitej. W kontekście problemów wewnętrznych czasów panowania króla powstały „Kazania sejmowe”. Autor przestrzegał przed nadmierną swobodą polityczną i wyznaniową istniejącą w Polsce oraz głosił konieczność ograniczenia przywilejów szlacheckich.

Jak nazywał się autor tych „Kazań…”?

a) ks. Piotr Skarga                   b) Tadeusz Reytan                   c) Eligiusz Niewiadomski

18. Jan Kazimierz Waza, syn Zygmunta III Wazy. Objął rządy w trudnej sytuacji, trwało powstanie Bohdana Chmielnickiego i najazd Szwedów na skutek zdrady rodów magnackich. W czasie walk ze Szwedami król pod wpływem nastrojów patriotycznych i religijnych, ogłosił Matkę Boska Królową Korony Polskiej. Niepodległość państwa została uratowana dzięki woli narodu, który po heroicznej obronie pod wodzą przeora jasnogórskiego klasztoru, poderwał się do walki z okupantem. Bohaterska postawa jego obrońców poruszyła serca i umysły Polaków.

Kto dowodził obroną Jasnej Góry?

a)  Andrzej Kmicic                   b)  Augustyn Kordecki             c) Pan Wołodyjowski

19.Jan III Sobieski został królem w wyniku wolnej elekcji w 1674 roku. Był nie tylko znakomitym wodzem
i mężem stanu. Sytuacja międzynarodowa doprowadziła do podpisania sojuszu z Austrią zagrożoną najazdem tureckim. Układ zawarty pod wpływem papieskim i proaustriackim przyniósł królowi chwałę po zwycięstwie pod Wiedniem. Zwycięska bitwa wiedeńska z Turkami uratowała Europę przed zalewem islamu. Król jako wódz chrześcijańskiej armii odbywał pielgrzymki na Jasną Górę by modlić się o zwycięstwo i dziękować za sukcesy. Niektóre z łupów wyprawy wiedeńskiej znajdują się do dziś w jasnogórskim klasztorze. O losach wielu  bitew  toczonych  przez hetmana, a później króla decydowała ciężkozbrojna jazda polska.

Jak nazywała się ta jazda?

a) jancarzy                  b) husaria                    c) rycerze króla

20.Stanisław August Poniatowski, wybrany królem Polski podczas ostatniej wolnej elekcji. Elekcja króla zaczęła jednak wbrew życzeniom obcych interesów, okres reform Rzeczypospolitej. Odbudowa zdegenerowanych instytucji państwowych nie podobała się szlachcie, u której o poparcie król na próżno zabiegał. Konfederacja barska zakończyła się I rozbiorem Polski w 1772 roku. Władza króla została poddana kontroli państw zaborczych. Udało się jednak królowi w tym bardzo trudnym czasie wiele. Funkcjonowała Szkoła Rycerska i Komisja Edukacji Narodowej. Sejm Wielki  z Konstytucją 3 Maja stanowiącą fundament nowoczesnego państwa był sukcesem króla i społeczeństwa. Kres tym planom położyły państwa ościenne. Zawiązana z inicjatywy Rosji konfederacja targowicka sprzeciwiająca się wszelkim reformom i przystąpienie do niej króla położyło kres nadziei
na uratowanie państwa. Król był mecenasem sztuki i przyczynił się do  rozwoju kultury narodowej.  Król zapraszał do wybudowanego Pałacu na Wodzie w Łazienkach patriotów, publicystów, artystów i pisarzy na słynne spotkania. Jak nazywały się te spotkania?

a) obiady czwartkowe              b) obiady letnie                       c) obiady grupowe

 Opracowano na podstawie T.Biber, M.Leszczyński „Poczet władców Polski”.
Autor pytań : Barbara Draniak, Gminna Biblioteka w Radziejowicach