Cele

  • Sharebar

Cele Stowarzyszenia:

1. integracja społeczności lokalnej,
2. działanie na rzecz poprawy infrastruktury i jakości życia na terenach wiejskich, 
3. propagowanie idei samorządności w życiu społecznym i gospodarczym, 
4. dbanie o zachowanie tożsamości historycznej i kulturowej, 
5. upowszechnianie praw człowieka i swobód obywatelskich, 
6. inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej i edukacyjnej, 
7. wspieranie działań proekologicznych i prospołecznych, 
8. wspieranie inicjatyw poprawiających bezpieczeństwo, 
9. propagowanie ochrony zdrowia, sportu, aktywnego spędzania czasu i rekreacji, 
10. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, 
11. pomoc społeczna i działalność charytatywna, 
12. aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 
13. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
14. działanie wspomagające rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości,
15.działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.